شماره حساب ها

.

.

پرداخت کارت به کارت 

.

بانک ملت : 9408-2989-3378-6104

.

بانک پارسیان: 9565-0140-0611-6221

.

بانک تجارت : 4267-6170-8310-5859

.

.

واریز به حساب

.

بانک ملت : 1513233433

.

بانک پارسیان : 9-11759-801

.

بانک تجارت: 0004663515492

.

.

.

کلیه حساب ها بنام دکتر محمد علی فخار می باشد

.

.

.

 
 
مارکت ساز حرفه ای مثبت